ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ของ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

เลือกบทเรียนที่ต้องการเข้าเรียนได้ที่เมนู "หมวดหมู่ บทเรียนออนไลน์"

 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ไม่ระบุชั้น เรียมร่วม ภาษาไทย จำรัส ประทังวา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้การจัดการห้องสมุด ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ สมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ การคัดไทย เขียนไทย และทักษะการพูด ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - การจัดการห้องสมุด นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2563 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20231 การแกะสลักผักและผลไม้ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20231 แกะสลักผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20232 การร้อยมาลัย ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21101 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษไทยพื้นฐาน ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปี 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน อารีญา ศรีสุโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 แนะแนว วิชาแนะแนว ม.1 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 แนะแนว กิจกรรมที่ 2 เข้าใจอารมณ์ตัวเอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21103 วอลเลย์บอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 เรียนรวม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมสมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่านเขียน จำรัส ประทังวา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วืทยาศาสตร์พื้นฐาน2 รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21104 เทคโนโลยีการคำนวณ ม.1 ภาคเรียนที่2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 ปี1/2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรี ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรีพื้นเมือง ม.1 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21102 ทัศนศิลป์. ม. 1 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม.1 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม. 1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20232 หน้าที่พลเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา ม.1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 จาฬุพรรณ เค้าคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ สำหรับ ม.2/8 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/ 2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 2/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 20201 งานประดิษฐ์ของชำร่วย ห้อง ม. 2/1 - ม. 2/5 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22101 การงานอาชีพ 3 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22102 การงานอาชีพ 4 ภาคเรียนที่ 2 /2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 งานใบตองธูปเทียนแพ สำหรับนักเรียน ม.2/6-2/9 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 การประดิษฐ์ของชำร่วย ม 2/6-2/9 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20233 งานเกษตร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22101 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22201 ภาษาจีนพื้นฐาน3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท21201 ภาษาไทยพื้นฐาน ชนากานต์ ต่อพันธ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทย ม.2 ปฏิภาณ ปะติเก เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2/1-4 ปีกาารศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 รายวิชาสุขศึกษา ม.2 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22104 วอลเลย์บอล วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว20208 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์ สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22101 นาฎศิลป์พื้นเมือง ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 ดนตรี ม.2 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 นาฏศิลป์ ม.2 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20233 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22102 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22103 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลดารัตน์ แพร่เมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 1/2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 ขนมไทย วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 เครื่องดื่มสมุนไพร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20206 การถนอมอาหาร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23101 การงานอาชีพ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ม.3 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 5 ( ม.3 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ม.3) เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 หลักภาษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 แนะแนว แนะแนว ม.3 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 แนะแนว แนะแนว ม.3 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 สุขศึกษา สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 รายวิชาสุขศึกษา ม.3 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23102 สุขศึกษา มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า 1 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20242 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 2 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 ม.3 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 เทคโนโลยีการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 รายวิชาทัศนศิลป์ ม 3 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 ดนตรี ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง ม.3 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ม.3 ทัศนศิลป์ ปี2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จรุพรรณ ขุนหาร เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษา พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 ประวัติศาสตร์ ม.3 พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/5-9 ปีการศึกษา 2564 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 1/2563 ที่ปรึกษาชั้นม.4/7 (ก) เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 เกษตร40 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ภาคเรียนที่ 1) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 เทอม 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4(เทอม 1) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4 (เทอม 2) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31104 การงานอาชีพ นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31206 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ห้อง ม. 4/6 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31102 การงานอาชีพ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31211 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ม.4/8 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว แนะแนว ม.4 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว กิจกรรมแนะแนว จันทร์เพ็ญ ทองดวง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว แนะแนว ม.4 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนวม4 แนะแนว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30211 ตะกร้อ ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30212 ฟุตบอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 สุขศึกษา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31102 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30101 การออกแบบและเทคโนโลยี1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 /2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30102 เทคโนโลยีการคำนวณ1 (ว30102) ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30201 วิทย์-วิศวะเตรียมวิศวะ3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30207 การออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฎิบัติการวิทย์ 1 วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem ภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 ชีววิทยา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว32121 เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ศ 31101 นาฏศิลป์ ม.4 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง ม 4 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31102 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปีการศึกษา 1/2567) อุษณารมณ์ บุญตาแสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ม. 4 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 - จุดประสงค์การเรียนรู้ สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Formation) : IS 30201 กิตติกุล แก้วกาหลง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30293 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2/2564 เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติ เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32101 การงานอาชีพ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32201 วิทย์ - วิศวะเตรียมวิศวะ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32204 งานเชื่อมโลหะ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32205 การค้าธุรกิจสมัยใหม่ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุจากท้องถิ่น มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32211 นวัตกรรมการจัดการเกษตร3 ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร4 ไม้ผลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง322209 ภาษาจีนธุรกิจ(ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ( ม.5 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 แนะแนว แนะแนว ม.5 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 แนะแนว แนะแนว เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30205 แอโรบิก มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30206 กิจกรรมเข้าจังหวะ มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32101 สุขศึกษา ม.5 มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30104 วิทยาการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32202 ฟิสิกส์ ม.5 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32203 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 4) สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม. 5 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมี เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี เทอม 2 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี (เพิ่มเติม) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีวิทยา ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา ม.5เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ศ32101 ดนตรี ม.5 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูเอก ศุฑาวัฒน์ ไชยสา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.5/5-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32102 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 ประวัติศาสตร์สากล จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 วิชาประวัติศาสตร์สากล ส32103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564 ม.5/1-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 ประภัสสร ปะวะโท เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน - เขียน) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 - แนะแนว ไผ่ล้อม บุษมงคล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 - กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไผ่ล้อม บุษมงคล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง30265 การงานอาชีพ(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง33201 การงานอาชีพ ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ( ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.6) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33203 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 จักรพงษ์ แทบทาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 แนะแนว แนะแนว ม.6 นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 เปตอง ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30206 ลีลาศ สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33102 รายวิชาสุขศึกษา ม.6 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว 33244 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว30206 วิทยาการหุ่นยนต์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว31162 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว32224 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม.6 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33181 วิทยาการหุ่นยนต์ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33182 วิทยาการคำนวณ ม. 6 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33204 ฟิสิกส์ ม.6 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33205 ฟิสิกส์5 กิตติศักดิ์ สุมนนอก เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33210 ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33211 ความหลากหลายชีวภาพอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33224 เคมี ศศิธร พาบุ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33225 เคมี (เพิ่มเติม) ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยาเพิ่มเติม พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยา ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33245 ชีววิทยา ม.6เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33261 ดาราศาสตร์และอวกาศ ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33281 วิทยาการคำนวณ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 นาฏศิลป์ ม.6 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรีพื้นเมือง ม.6/7/8/9 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา5 กานต์มณี บุญมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33102 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33205 ภาษาอังกฤษคิด-วิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน