เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม.1 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม. 1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20232 หน้าที่พลเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา ม.1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20233 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22102 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22103 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จรุพรรณ ขุนหาร เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษา พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 ประวัติศาสตร์ ม.3 พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง ม 4 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31102 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32205 การค้าธุรกิจสมัยใหม่ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูเอก ศุฑาวัฒน์ ไชยสา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.5/5-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32102 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 ประวัติศาสตร์สากล จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 วิชาประวัติศาสตร์สากล ส32103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564 ม.5/1-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา5 กานต์มณี บุญมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33102 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน