เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ไม่ระบุชั้น เรียมร่วม ภาษาไทย จำรัส ประทังวา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ การคัดไทย เขียนไทย และทักษะการพูด ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - การจัดการห้องสมุด นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษไทยพื้นฐาน ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปี 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน อารีญา ศรีสุโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน จรรยา มาตย์งามเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 เรียนรวม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมสมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่านเขียน จำรัส ประทังวา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท21201 ภาษาไทยพื้นฐาน ชนากานต์ ต่อพันธ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทย ม.2 ปฏิภาณ ปะติเก เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 หลักภาษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2564 วรงค์พร จันทะสาร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม วรงค์พร จันทะสาร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี2564 จรรยา มาตย์งามเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Formation) : IS 30201 กิตติกุล แก้วกาหลง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33203 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 จักรพงษ์ แทบทาม เข้าสู่บทเรียน