เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้การจัดการห้องสมุด ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ สมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 1/2563 ที่ปรึกษาชั้นม.4/7 (ก) เข้าสู่บทเรียน