เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 2 IS 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ สำหรับ ม.2/8 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/ 2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 2/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 20201 งานประดิษฐ์ของชำร่วย ห้อง ม. 2/1 - ม. 2/5 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22101 การงานอาชีพ 3 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22102 การงานอาชีพ 4 ภาคเรียนที่ 2 /2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 งานใบตองธูปเทียนแพ สำหรับนักเรียน ม.2/6-2/9 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 การประดิษฐ์ของชำร่วย ม 2/6-2/9 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20233 งานเกษตร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22101 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 ศิริลักษณ์ จันทะบูรณ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22201 ภาษาจีนพื้นฐาน3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท21201 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทย ม.2 ปฏิภาณ ปะติเก เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22101 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 แนะแนว แนะแนว ม.2/1-4 ปีกาารศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 รายวิชาสุขศึกษา ม.2 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22104 วอลเลย์บอล วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว20208 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์ สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22101 นาฎศิลป์พื้นเมือง ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 ดนตรี ม.2 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 นาฏศิลป์ ม.2 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส20233 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22101 สังคมศึกษา นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22102 สังคมศึกษา สุรางค์ ประทุมเมศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22103 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลดารัตน์ แพร่เมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน