เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วืทยาศาสตร์พื้นฐาน2 รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21104 เทคโนโลยีการคำนวณ ม.1 ภาคเรียนที่2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว20208 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์ สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า 1 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20242 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 2 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 ม.3 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 เทคโนโลยีการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30101 การออกแบบและเทคโนโลยี1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 /2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30102 เทคโนโลยีการคำนวณ1 (ว30102) ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30201 วิทย์-วิศวะเตรียมวิศวะ3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30207 การออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฎิบัติการวิทย์ 1 วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem ภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 ชีววิทยา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว32121 เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32201 วิทย์ - วิศวะเตรียมวิศวะ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30104 วิทยาการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32202 ฟิสิกส์ ม.5 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32203 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 4) สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม. 5 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมี เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี เทอม 2 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี (เพิ่มเติม) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีวิทยา ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา ม.5เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว 33244 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว30206 วิทยาการหุ่นยนต์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว31162 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว32224 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม.6 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33181 วิทยาการหุ่นยนต์ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33182 วิทยาการคำนวณ ม. 6 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33204 ฟิสิกส์ ม.6 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33205 ฟิสิกส์5 กิตติศักดิ์ สุมนนอก เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33210 ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33211 ความหลากหลายชีวภาพอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33224 เคมี ศศิธร พาบุ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33225 เคมี (เพิ่มเติม) ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยาเพิ่มเติม พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยา ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33245 ชีววิทยา ม.6เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33261 ดาราศาสตร์และอวกาศ ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33281 วิทยาการคำนวณ 3 เข้าสู่บทเรียน