เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 5 - จุดประสงค์การเรียนรู้ สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Formation) : IS 30201 กิตติกุล แก้วกาหลง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30293 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2/2564 เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติ เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32101 การงานอาชีพ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32201 วิทย์ - วิศวะเตรียมวิศวะ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32204 งานเชื่อมโลหะ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32205 การค้าธุรกิจสมัยใหม่ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุจากท้องถิ่น มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32211 นวัตกรรมการจัดการเกษตร3 ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร4 ไม้ผลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง322209 ภาษาจีนธุรกิจ(ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ( ม.5 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 แนะแนว แนะแนว ม.5 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 แนะแนว แนะแนว เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30205 แอโรบิก มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30206 กิจกรรมเข้าจังหวะ มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32101 สุขศึกษา ม.5 มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30103 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว30104 วิทยาการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32202 ฟิสิกส์ ม.5 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32203 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 4) สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม. 5 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมีเพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32222 เคมี เทอม 1 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี เทอม 2 จุรีรัตน์ เทียงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32223 เคมี (เพิ่มเติม) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีวิทยา ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32242 ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา ม.5เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ว32243 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ศ32101 ดนตรี ม.5 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูเอก ศุฑาวัฒน์ ไชยสา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32101 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.5/5-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32102 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 ประวัติศาสตร์สากล จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ส32103 วิชาประวัติศาสตร์สากล ส32103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2564 ม.5/1-ม.5/8 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 ประภัสสร ปะวะโท เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน - เขียน) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน