เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 จาฬุพรรณ เค้าคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22101 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 จ22201 ภาษาจีนพื้นฐาน3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลดารัตน์ แพร่เมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 อ22205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 5 ( ม.3 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ม.3) เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/5-9 ปีการศึกษา 2564 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปีการศึกษา 1/2567) อุษณารมณ์ บุญตาแสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ม. 4 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง322209 ภาษาจีนธุรกิจ(ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ( ม.5 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 จ30203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.5) เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 ประภัสสร ปะวะโท เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 อ32206 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน - เขียน) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ( ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.6) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33205 ภาษาอังกฤษคิด-วิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน