• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ครูศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ23203)

 คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     รหัสวิชา  อ23203
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมงจำนวน  0.5  หน่วยกิต
         ครูผู้สอน  นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
          
                 ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา หรือจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อมกับแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง  เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝนตนเองตามความสามารถเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
 
ผลการเรียนรู้
          1.  นักเรียนสามารถ ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้
          2.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับคอร์สเรียนพิเศษโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้
          3.    นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้
          4.   นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับประเภทภาพยนตร์ที่ชอบได้
          5.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับกีฬา indoor sport ที่ชอบได้
          6.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสิ้นค้าโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้     
 
          รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้


 
โครงสร้างการสอนรายวิชา
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
รหัสวิชา  อ 23203    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่
1    ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
โดย
นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
 
 
 คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม     วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา  อ23203
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต
 
          ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา หรือจากสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อมกับแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น  โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง  เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝนตนเองตามความสามารถเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
 
ผลการเรียนรู้
            1.  นักเรียนสามารถ ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้
            2.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับคอร์สเรียนพิเศษโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้
            3.    นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้
            4.   นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับประเภทภาพยนตร์ที่ชอบได้
            5.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับกีฬา indoor sport ที่ชอบได้
            6.  นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสิ้นค้าโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้     
 
            รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้

 


ตารางโครงสร้างรายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    รหัสวิชา  อ23203
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา  20  ชั่วโมง  (0.5  นก.)
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด/จุดประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนนที่ประเมิน
ชื่อหน่วย ชั่วโมง ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม รวม กลางภาค ปลายภาค รวมคะแนน
K P A        
1.  My Interests 10 1. นักเรียนสามารถสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้ 4 4 2 10 4 4 16
2. นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับคอร์สเรียนพิเศษโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้ 4 4 2 10 4 4 16
3. นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้ 4 4 2 10 3 3 16
2. Leisure And Entertainment 3 4. นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับประเภทภาพยนตร์ที่ชอบได้ 4 4 2 10 3 3 16
3 5. นักเรียนสามารถสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับกีฬา indoor sport ที่ชอบได้ 4 4 2 10 3 3 16
3. Shopping   4 6. นักเรียนสามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสิ้นค้าโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนมาได้ 4 4 2 10 3 3 16
รวม 20   24 24 12 60 20 20 100
 
อัตราส่วนระหว่างภาค / ปลายภาค .................80:20.........................
คะแนนระหว่างภาค ..........................60............................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค........................20.............................คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค.......................20.............................คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด..........................100.............................คะแนน