เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้การจัดการห้องสมุด ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ สมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ม.1 ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - ลดเรียนเพิ่มรู้ การคัดไทย เขียนไทย และทักษะการพูด ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 - การจัดการห้องสมุด นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2563 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20231 การแกะสลักผักและผลไม้ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20231 แกะสลักผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20232 การร้อยมาลัย ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21101 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 จ21201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษไทยพื้นฐาน ขนิษฐา ประศรีหาคลัง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปี 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน อารีญา ศรีสุโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 แนะแนว วิชาแนะแนว ม.1 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 แนะแนว กิจกรรมที่ 2 เข้าใจอารมณ์ตัวเอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21103 วอลเลย์บอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 เรียนรวม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เสริมสมรรถนะภาษาไทย ฟัง พูด อ่านเขียน จำรัส ประทังวา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21102 วืทยาศาสตร์พื้นฐาน2 รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21104 เทคโนโลยีการคำนวณ ม.1 ภาคเรียนที่2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 ปี1/2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรี ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรีพื้นเมือง ม.1 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21102 ทัศนศิลป์. ม. 1 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม.1 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20231 หน้าที่พลเมือง ม. 1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส20232 หน้าที่พลเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ส21203 พระพุทธศาสนา ม.1 วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 จาฬุพรรณ เค้าคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 63 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.1 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 อ21205 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แสงเดือน โยมไธสง เข้าสู่บทเรียน