เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 ง20231 การแกะสลักผักและผลไม้ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20231 แกะสลักผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง20232 การร้อยมาลัย ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21101 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ง21102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 เกศรินทร์ เปการี เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ สำหรับ ม.2/8 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 20201 งานประดิษฐ์ของชำร่วย ห้อง ม. 2/1 - ม. 2/5 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22101 การงานอาชีพ 3 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง 22102 การงานอาชีพ 4 ภาคเรียนที่ 2 /2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 งานใบตองธูปเทียนแพ สำหรับนักเรียน ม.2/6-2/9 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20201 การประดิษฐ์ของชำร่วย ม 2/6-2/9 ภาคเรียนที่ 2/2564 อริญชยา ยันต์รัมย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ง20233 งานเกษตร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 ขนมไทย วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 เครื่องดื่มสมุนไพร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20206 การถนอมอาหาร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23101 การงานอาชีพ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ม.3 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 เกษตร40 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31104 การงานอาชีพ นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31206 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ห้อง ม. 4/6 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31102 การงานอาชีพ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31211 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ม.4/8 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32101 การงานอาชีพ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32204 งานเชื่อมโลหะ ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32207 ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุจากท้องถิ่น มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32211 นวัตกรรมการจัดการเกษตร3 ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1/64 มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ง32212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร4 ไม้ผลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง30265 การงานอาชีพ(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง33201 การงานอาชีพ ม.6 เข้าสู่บทเรียน