เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 ปี1/2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรี ม.1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21101 ดนตรีพื้นเมือง ม.1 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ศ21102 ทัศนศิลป์. ม. 1 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22101 นาฎศิลป์พื้นเมือง ม.2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 ดนตรี ม.2 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ศ22102 นาฏศิลป์ ม.2 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 รายวิชาทัศนศิลป์ ม 3 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 ดนตรี ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง ม.3 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ม.3 ทัศนศิลป์ ปี2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ศ 31101 นาฏศิลป์ ม.4 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ศ32101 ดนตรี ม.5 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 นาฏศิลป์ ม.6 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรีพื้นเมือง ม.6/7/8/9 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เข้าสู่บทเรียน