เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 4 1/2563 ที่ปรึกษาชั้นม.4/7 (ก) เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 เกษตร40 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ภาคเรียนที่ 1) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 เทอม 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4(เทอม 1) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4 (เทอม 2) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31104 การงานอาชีพ นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง 31206 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ห้อง ม. 4/6 นิจภารัตน์ คอนหาว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31102 การงานอาชีพ วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31211 การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ม.4/8 ปีการศึกษา 2564 วรรณวิภา บัวละคร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ง31212 นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4 นิรพร จันทรเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว แนะแนว ม.4 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว กิจกรรมแนะแนว จันทร์เพ็ญ ทองดวง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนว แนะแนว ม.4 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 แนะแนวม4 แนะแนว เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30211 ตะกร้อ ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30212 ฟุตบอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 สุขศึกษา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31102 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30101 การออกแบบและเทคโนโลยี1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 /2567 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30102 เทคโนโลยีการคำนวณ1 (ว30102) ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2566 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30201 วิทย์-วิศวะเตรียมวิศวะ3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30207 การออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฎิบัติการวิทย์ 1 วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem ภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ปีการศึกษา 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31121 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31141 ชีววิทยา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์ ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว31201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ว32121 เคมี วีรศักดิ์ จันเสนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ศ 31101 นาฏศิลป์ ม.4 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง ม 4 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส30231 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31101 สังคมศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31102 สังคมศึกษา จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย จักฤษณ์ นามภักดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดวงเพ็ญ อันธิแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปีการศึกษา 1/2567) อุษณารมณ์ บุญตาแสง เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ม. 4 สุทธิพงษ์ บรรยงค์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 อ31205 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 เข้าสู่บทเรียน