• การงานอาชีพ - ครูวิมล พัฒนเพ็ญ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ (ง31102)

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                      เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา(ชั่วโมง)
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 (จำนวน 5 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
1.1 ความสำคัญของการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
1.2 เรียนรู้หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 
3
2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
บ้านน่าอยู่
 (จำนวน 5 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
2.1  การจัดการด้านการวางแผนการทำความสะอาดบ้าน  
3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 2.2  การวางแผนการใช้ทรัพยากรในบ้านให้คุ้มค่า
 
2
3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อาหารน่ารู้
 (จำนวน 9 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 3.1หลักในการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
3.2 การจัดเตรียมและการประกอบอาหาร 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 
3.3 การแปรรูปและการถนอมอาหาร
 
2
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1- 3 (ชั่วโมงที่ 20) 1
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล
รายการ สัดส่วนคะแนน % หมายเหตุ
1. คุณลักษณะที่ต้องการ(60 คะแนน) 60  
  1.1 ความตรงต่อเวลา(เข้าชั้นเรียน) 10
  1.2 ความตั้งใจและสนใจเรียน 10
  1.3 การทำงานร่วมกับผู้อื่น/งานกลุ่ม 20
  1.4 ความซื่อสัตย์ 10
  1.5 ความมีระเบียบวินัย 5
  1.6 งานที่มอบหมาย 5  
2. การทดสอบระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน)
  2.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
20  
3. การทดสอบปลายภาค ( 20 คะแนน ) 20
  3.1 ข้อสอบปรนัยจำนวน 20 ข้อ 20
รวม 100