เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 1/2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 ขนมไทย วิมล พัฒนเพ็ญ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20205 เครื่องดื่มสมุนไพร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง20206 การถนอมอาหาร สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23101 การงานอาชีพ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ม.3 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ง23102 การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สุธาสินี บุญมา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 5 ( ม.3 ) นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ม.3) เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 จ23201 ภาษาจีนพื้นฐาน5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 หลักภาษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 แนะแนว แนะแนว ม.3 ลำใย นามวิชา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 แนะแนว แนะแนว ม.3 สุลัดดา อะเวลา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 สุขศึกษา สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 รายวิชาสุขศึกษา ม.3 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23102 สุขศึกษา มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20241 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า 1 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว20242 วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า ธัญญาณี ดีพลงาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทอม 2 ภัทรพล ไปเจอะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 ม.3 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23104 เทคโนโลยีการคำนวณ ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ รัชนี เปาะศิริ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ว23207 ความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 รายวิชาทัศนศิลป์ ม 3 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23101 ดนตรี ม.3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง ม.3 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ดนตรีพื้นเมือง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ศ23102 ม.3 ทัศนศิลป์ ปี2564 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง นัฐพล หาญสำโรง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส20235 หน้าที่พลเมือง พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จรุพรรณ ขุนหาร เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัฐจิรา ปิดตาทะโน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23101 สังคมศึกษา พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ส23103 ประวัติศาสตร์ ม.3 พยอม ภูหัวไร่ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/1-4 ปีการศึกษา 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3/5-9 ปีการศึกษา 2564 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.3 ปี 64 นิรันดร์ อันทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.3/1-9 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล เข้าสู่บทเรียน