• รายวิชาสุขศึกษา ม.3 เทอม1 - ครูวรัทภพ ศรีวรรณะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา ม.3 เทอม1 (พ23101)

สัดส่วนคะแนนรายวิชาสุขศึกษา

คะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนนสอบ 40 คะแนน  รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บ (60 คะแนน)

1) ใบงานที่ 1 ครอบครัวสำคัญไฉน (บทเรียนที่ 1 วัยและการเปลี่ยนแปลง)  10 คะแนน
2) ใบงานที่ 2 เมื่อประจำเดือนมา (บทเรียนที่ 3 อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์)  10 คะแนน
3) ใบงานที่ 3 จำแนกอาหารให้ถูกต้อง (บทเรียนที่ 5 อาหารที่เหมาะสมกับวัย)  10 คะแนน


สอบกลางภาค (20 คะแนน)

4) ฝึกปฏิบัติที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (บทเรียนที่ 10 การช่วยฟื้นคืนชีพ)  20 คะแนน
5) 
คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน

สอบปลายภาค (20 คะแนน)
 

เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน

การประเมินผล | STS