เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน 1 ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค20201 ความรู้สึกเชิงจำนวน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2563 คำไพ จะโนรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค21201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 แนะแนว กิจกรรมที่ 2 เข้าใจอารมณ์ตัวเอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/ 2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 2/2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 นิภาพร เทียบพิมพ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาคร แสนยากุล เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 1/2564 ณัฐรุจ อาษาพา เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปี2564 เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 วิสุณีย์ ทศราช เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ภาคเรียนที่ 1) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 เทอม 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) ธรรมภรณ์ ปักกาเร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4(เทอม 1) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4 (เทอม 2) รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค30293 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 รัตนา สุทธิธรรม เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32102 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2/2564 เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพียร ประจันศรี เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติ เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 เจริญ ปินะถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เข้าสู่บทเรียน