• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 - ครูเจริญ ปินะถา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค32202)

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค32202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้

 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

คะแนนที่ประเมิน

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
 
 

 
ชั่วโมง

(K) ความรู้

(p) ทักษะกระบวนการ

(A) คุณธรรมจริยธรรม
 

รวม

คะแนนสอบกลางภาค

คะแนนสอบปลายภาค

รวมคะแนนทั้งหมด

1.จำนวนเชิงซ้อน

10

1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา

5

3

2

10

5

-

15

10

2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1

5

3

2

10

5

-

15

10

3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำใช้ในการแก้ปัญหา

5

3

2

10

10

-

20

2.หลักการนับเบื้องต้น

10

4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา

5

3

2

10

-

10

20

3.ความน่าจะเป็น

20

5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

5

3

2

10

-

20

30

รวม

25

15

10

50

20

30

100