เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 1 พ21101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21103 วอลเลย์บอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 1 พ21104 กรีฑา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22101 รายวิชาสุขศึกษา ม.2 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 2 พ22104 วอลเลย์บอล วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 สุขศึกษา สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23101 รายวิชาสุขศึกษา ม.3 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23102 สุขศึกษา มนิดา บุญยัสสะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 3 พ23104 คีตะมวยไทย สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30211 ตะกร้อ ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ30212 ฟุตบอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 สุขศึกษา ม.4 เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31101 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม1 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 4 พ31102 รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30205 แอโรบิก มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ30206 กิจกรรมเข้าจังหวะ มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32101 สุขศึกษา ม.5 มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา มนทกานต์ คำยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 5 พ32102 สุขศึกษา วาทินี รัตหน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 เปตอง ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30206 ลีลาศ สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33102 รายวิชาสุขศึกษา ม.6 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน