• รายวิชาสุขศึกษา ม.2 เทอม1 - ครูวรัทภพ ศรีวรรณะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา ม.2 เทอม1 (พ22101)

สัดส่วนคะแนนรายวิชาสุขศึกษา

คะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนนสอบ 40 คะแนน  รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บ (60 คะแนน)

1) ใบงานที่ 1 เมื่อวัยของฉันเปลี่ยนไป (บทเรียนที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น)  10 คะแนน
2) ใบงานที่ 2 
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดความสุข (บทเรียนที่ 5 สุขภาพกายและสุขภาพจิต)  10 คะแนน
3) กิจกรรมที่ 3 ใส่#จัดการอารมณ์และความเครียด (บทเรียนที่ 5 สุขภาพกายและสุขภาพจิต)  10 คะแนน


สอบกลางภาค (20 คะแนน)

4) ใบงานกลุ่มที่ 4 ออกแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บทเรียนที่ 8 เทคโนโลยีทางสุขภาพและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์)  20 คะแนน
5) 
คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน

สอบปลายภาค (20 คะแนน)
 

เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน

การประเมินผล | STS