เลือกวิชาเรียน

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน เข้าเรียน
ม. 6 - แนะแนว ไผ่ล้อม บุษมงคล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 - กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไผ่ล้อม บุษมงคล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33101 คณิตศาสตร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง30265 การงานอาชีพ(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ง33201 การงานอาชีพ ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ( ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 จ30205 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 (ม.6) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ปราณี นิตยะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ท33203 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 จักรพงษ์ แทบทาม เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 แนะแนว แนะแนว ม.6 นิจพร จันทรดี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 เปตอง ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30204 ฟุตซอล เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ30206 ลีลาศ สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา ไพบูลย์ ลือทองจักร เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33101 สุขศึกษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 พ33102 รายวิชาสุขศึกษา ม.6 เทอม2 วรัทภพ ศรีวรรณะ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว 33244 ชีววิทยา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว30206 วิทยาการหุ่นยนต์ ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว31162 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว32224 เคมีเพิ่มเติม ชั้น ม.6 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33181 วิทยาการหุ่นยนต์ 2 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33182 วิทยาการคำนวณ ม. 6 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33204 ฟิสิกส์ ม.6 สุนิสา สวัสดิ์ทอง เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33205 ฟิสิกส์5 กิตติศักดิ์ สุมนนอก เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33210 ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33211 ความหลากหลายชีวภาพอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เทอม 1 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33224 เคมี ศศิธร พาบุ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33225 เคมี (เพิ่มเติม) ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปัทมาพร นนทะสี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยาเพิ่มเติม พรชัย นามภูษา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33244 ชีววิทยา ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33245 ชีววิทยา ม.6เทอม2 ชาริยา แสนขอมดำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33261 ดาราศาสตร์และอวกาศ ธนูศิลป์ แสนมาโนช เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ว33281 วิทยาการคำนวณ 3 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 นาฏศิลป์ ม.6 เอกสิทธิ์ แดงนา เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรี ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ดนตรีพื้นเมือง ม.6/7/8/9 พิศุทธิ์ ลงคำ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.6 เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ศ33101 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33101 สังคมศึกษา5 กานต์มณี บุญมี เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 ส33102 สังคมศึกษา ม 6 แพรทอง ผาสุขเลิศ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ เข้าสู่บทเรียน
ม. 6 อ33205 ภาษาอังกฤษคิด-วิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่บทเรียน