• รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม1 - ครูวรัทภพ ศรีวรรณะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษา ม.4 เทอม1 (พ31101)

สัดส่วนคะแนนรายวิชาสุขศึกษา

คะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนนสอบ 40 คะแนน  รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บ (60 คะแนน)

1) ใบงานที่ 1 ผิวหนังน่าจับ (บทเรียนที่ 2 ระบบผิวหนัง) 10 คะแนน
2) ใบงานที่ 2 นวัตกรรมเพื่อกระดูก (บทเรียนที่ 4 ระบบกระดูก) 10 คะแนน
3) ใบงานกลุ่ม(ห้อง)ที่ 3 สุขภาพดีรายสัปดาห์ (บทเรียนที่ 5 การวางแผนดูแลสุขภาพ) 10 คะแนน
    (ทำใส่กระดาษ A3 ซื้อมาเป็นเล่ม ทำตาราง 4สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน/4คู่ )


สอบกลางภาค (20 คะแนน)

4) ใบงานที่ 4 รอบรู้โฆษณาสุขภาพ (บทเรียนที่ 6 สื่อโฆษณา) 10 คะแนน
5) ใบงานที่ 5 สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค (บทเรียนที่ 7 สิทธิพื้นฐานและกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค) 10 คะแนน
6) คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน


สอบปลายภาค (20 คะแนน)
 

เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน

การประเมินผล | STS