• ตะกร้อ - ครูไพบูลย์ ลือทองจักร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ตะกร้อ (พ30211)

        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ไว้อย่าง   กว้าง ๆโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดแนวทางให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน  ที่มีส่วนจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและสภาพท้องถิ่น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชากีฬาตะกร้อ ข้าพเจ้า นายไพบูลย์  ลือทองจักร  ได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือ หลักการและวิธีการ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาสาระของคู่มือ ขั้นตอน รูปแบบ ของการฝึกทักษะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาตะกร้อ  โดยเน้นทักษะกีฬาตะกร้อของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
                                                                                                                                                                              ไพบูลย์  ลือทองจักร