• พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ครูรัชนี เปาะศิริ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ว23203)

นัก้เรียนสามารถเข้าไปเรียนใน google classrom 
ตามรหัสนี้นะคะ  
ห้อง  ม.3/1  
2azgkf7