• ดนตรีพื้นเมือง ม.3 - ครูพิศุทธิ์ ลงคำ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ดนตรีพื้นเมือง ม.3 (ศ23102)

คำอธิบายรายวิชาดนตรีพื้นเมือง (ศ23102)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                                               ภาคเรียนที่ 1
จำนวน  0.5 หน่วยกิต                                                                                     เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 
               ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  หลักการประพันธ์บทเพลงสั้นๆ  จังหวะง่ายๆ  ประวัติความเป็นมาของยุคสมัยดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
             ฝึกปฏิบัติโดยนำทักษะการใช้จังหวะในการเรียบเรียงทำนองเพลงสั้นๆ  อธิบายแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง  และการจัดการแสดงดนตรีได้อย่างเหมาะสม
              สรุปเพื่อนำความรู้จากการศึกษาการจัดการแสดงดนตรีและการขับร้อง  ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และใช้ในชีวิตประจำวัน  ยึดหลักความพอเพียงตามความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า

         ตัวชี้วัด
          ศ 2.1  ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7                           
ศ 2.2  ม.3/1, 3/2
                   
            รวมตัวชี้วัด……7…..ตัวชี้วัด