• การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ - ครูศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (อ23205)

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม    
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  รหัสวิชา อ23205 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ครูผู้สอน  นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
 
              ศึกษา แลtปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย  ข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้อง  อธิบาย ระบุและเขียนประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผล สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ   เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ
 
 
ผลการเรียนรู้
 1. อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง
 2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
 3.  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
 4. สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ แลtสถานการณ์ตามความสนใจ
 5. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 
รวม  ผลการเรียนรู้


 
โครงสร้างการสอนรายวิชา
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   
รหัสวิชา  อ 23205     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา  2564 
 
 
โดย
นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
 
 

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  รหัสวิชา อ23205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง     
ครูผู้สอน  นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
 
               ศึกษา แลtปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย  ข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้อง  อธิบาย ระบุและเขียนประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผล สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ   เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ
 
  
ผลการเรียนรู้
 1. อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง
 2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน
 3.  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
 4. สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
           สถานการณ์ตามความสนใจ
 5. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 
รวม  ผลการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและการวัดผลประเมินผล
รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ    รหัสอ23205  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนหน่วยกิต0.5  หน่วยกิต    เวลาเรียน  20 
ชั่วโมง
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง น้ำหนักคะแนน
1 What is your name, please? 4. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
 
 • Classroom words
 •  Greeting and introductions
 •  Names and addresses
 • The alphabets
 •  Numbers
 •  Telephone numbers
3 10
2 Getting to know someone personal life.
 
2.เลือกใช้คำและสำนวนในการสื่อสารได้เหมาะสมกับโอกาสและถูกต้องตามกาลเทศะ
 
- Talking about family
-  Asking about contact information
- Talking about occupation
- Talking about daily routines and leisure activities
4 10  
3
 
 
Let’s go shopping.
 1. พูดและอ่านออกเสียงคำ สำนวน และบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ
 
 • Customers
 • Colors and Sizes
 •  Clothes
 •  Likes and Dislikes
 • Refund and exchange
 •  Apologizing
 • -vocabulary and expressions needed in shopping for fruits, food, clothes and appliances
 • communicative English skills for going shopping
4 10
 
 
 
สอบวัดผลกลางภาค Unit 1-3 1 20  
4. Asking for and giving directions.
 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวนประโยค และข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
 2. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
 
 - give and follow directions around
-  give authentic practice in asking for and giving directions in a town or a city
-  how to give directions in English by using a map to let
- describe where buildings are located and then give and follow directions to locate specific buildings.
4 15  
5 Can you do me a favor?
 1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ
 1. ค้นคว้า  รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
 
-  Making, agreeing to, and refusing requests
- . Asking for, granting, and refusing permission
- Use appropriate expressions to make, agree to, and refuse requests in different situations
-  Use appropriate expressions to ask for, grant, and refuse permission in different situations
3 15  
สอบวัดผลปลายภาค Unit 3- Unit 4 1 20  
รวมตลอดภาคเรียน   20 100  
 
อัตราส่วนระหว่างภาค / ปลายภาค .................80:20.........................
คะแนนระหว่างภาค ..........................60............................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค........................20.............................คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค.......................20.............................คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด..........................100.............................คะแนน