• ทัศนศิลป์. ม. 1 - ครูเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ทัศนศิลป์. ม. 1 (ศ21102)

 
คำอธิบายรายวิชาทัศนศิลป์   (ศ 21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                                                     ภาคเรียนที่  1
จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                                                                      เวลาเรียน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน
 
             ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์  ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล  และการสื่อถึงเรื่องราวในงานปั้น หรืองานสื่อผสม การออกแบบงานปั้นรูปต่าง ๆ และงานประดิษฐ์ งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย  หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรือกราฟิก  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล  การประเมินงานทัศนศิลป์  และการมีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
             ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถด้านการเขียนรูปและการปั้นรูปต่างๆงานประดิษฐ์ ด้วยวัสดุ – อุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป และวัสดุอุปกรณ์ ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากลและมีจิตสาธารณะในขณะปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ
             สรุปรวม  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเสริมสร้างสมมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะ  และการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติกิจกรรม
                        
             ตัวชี้วัด  
             ศ 1.1         ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
             ศ 1.2         ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
                                รวม  9  ตัวชี้วัด