• การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2/1-4 ปีการศึกษา 2564 - ครูปัทมาภรณ์ บุดสี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ม.2/1-4 ปีการศึกษา 2564 (อ22205)