• จุดประสงค์การเรียนรู้ - ครูสุลัดดา อะเวลา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ (-)

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว
  1. รู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
  2. มีความสามารถในการแสวงหา และใช้ข่อมูลสารสนเทศ
  3. มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  4. มีความสามารถในการปรับตัว และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข