เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
2 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนา Soft Skills ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
3 6 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "Future Trend for Education" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
4 6 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตาม ว.23/2564 และการเตรียมเอกสารในการประเมิน PA (ว9/2564)" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
5 31 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
6 31 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "เทคนิคการนําเสนองานด้วยการ Pitching Presentation" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
7 1 ก.ย. 65 วุฒิบัตร การอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการจัดการเรียนรู้ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
8 23 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การใช้แพลตฟอร์ม dbook เพื่อจัดการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
9 1 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] ? อบรมออนไลน์หลักสูตร "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ด้วย Liveworksheets" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
10 15 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรการอบรม "กลยุทธ์ในการสร้างการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
11 10 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม " นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ?ครูมีความสุข นักเรียนสนุกได้ความรู้? " 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
12 10 ส.ค. 65 ใบรับรอง หลักสูตรอบรม "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากห้องเรียน Online กลับสู่ On-site" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
13 1 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้ 3D/VR และสื่อดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม dbook เพื่อการสอน การจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
14 1 ส.ค. 65 ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานศึกษาที่ผู้สอนต้องรู้ ! ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
15 30 ก.ค. 65 การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน 2 2562 จรรยา มาตย์งามเมือง
16 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
17 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
18 22 มิ.ย. 65 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตร ARIT Talk 5 : การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
19 15 พ.ค. 65 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
20 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
21 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
22 23 เม.ย. 65 sar 2 2564 กานต์มณี บุญมี
23 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
24 3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2564 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
25 2 เม.ย. 65 เบอร์โทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ล่าสุด 1 2565 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
26 2 เม.ย. 65 SAR ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
27 31 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
28 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 นิจพร จันทรดี
29 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เกศรินทร์ เปการี
30 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 วิมล พัฒนเพ็ญ
31 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เพียร ประจันศรี
32 31 มี.ค. 65 SAR ประจำปีการศึกษา 2564 2 2564 เพียร ประจันศรี
33 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2 2564 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
34 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 2 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
35 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 2564 คำไพ จะโนรัตน์
36 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
37 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
38 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
39 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
40 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
41 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
42 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
43 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
44 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
45 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
46 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
47 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
48 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
49 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
50 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
51 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
52 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
53 30 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
54 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
55 30 มี.ค. 65 SAR อริญชยา 2564 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
56 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
57 30 มี.ค. 65 ผลการพัฒนาตนเอง sar 2564 2 2564 จักรพงษ์ แทบทาม
58 29 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยะฐานะ) รอบประเมินครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565) 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
59 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ลำใย นามวิชา
60 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
61 28 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2 2564 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
62 27 มี.ค. 65 เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม 2 2564 นิรันดร์ อันทอง
63 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2 2564 ปราณี นิตยะ
64 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564 แสงเดือน โยมไธสง
65 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 2 2564 สิริอร จันทรงกุล
66 25 มี.ค. 65 เกีรติบัตรโครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) 2 2564 สิริอร จันทรงกุล
67 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 2 2564 สิริอร จันทรงกุล
68 25 มี.ค. 65 โล่รางวัลรองผู้อำนยการสถานศึกษาดีเด่น 2 2564 สิริอร จันทรงกุล
69 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 1 2564 สิริอร จันทรงกุล
70 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
71 25 มี.ค. 65 นำเสนอ SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
72 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2564 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2564 วิภาพร แก่นนาคำ
73 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
74 25 มี.ค. 65 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา 2 2564 นิรพร จันทรเสนา
75 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
76 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต
77 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
78 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประกวดทักษะทางภาษาไทย 2 2564 ศิริภร วาลมูลตรี
79 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ 1 2564 ศิริภร วาลมูลตรี
80 24 มี.ค. 65 รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564 2 2564 ศิริภร วาลมูลตรี
81 24 มี.ค. 65 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2 2564 ศิริภร วาลมูลตรี
82 24 มี.ค. 65 อบรมพูดได้ พูดดี พูดเป็น พิชิตชัยการสื่อสาร 2 2564 ศิริภร วาลมูลตรี
83 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
84 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
85 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร การนิเทศภายใน "Nachuak Model" 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
86 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ ฯ 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
87 24 มี.ค. 65 แบบบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / นวัตกรรม และเผยแพร่ (PLC-06) 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
88 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
89 24 มี.ค. 65 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
90 24 มี.ค. 65 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
91 24 มี.ค. 65 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
92 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
93 24 มี.ค. 65 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2565 2 2564 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
94 24 มี.ค. 65 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2564 2 2564 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
95 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564 รัศมี เทียมแสง
96 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564 รัศมี เทียมแสง
97 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564 รัศมี เทียมแสง
98 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
99 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
100 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
101 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
102 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
103 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
104 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
105 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
106 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
107 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
108 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
109 4 พ.ย 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
110 14 ต.ค. 64 รายงานผลการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
111 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
112 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
113 29 ก.ย. 64 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ SESMK-C11 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
114 22 ม.ค. 65 งานนำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 1 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
115 19 ก.ย. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ SESMK-C10 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
116 17 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
117 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
118 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
119 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ "NP English Proficiency Test" 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
120 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Learning Platform Online หลักสูตรการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแบบมืออาชีพ 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
121 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR รหัสหลักสูตร SESMK-C05 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
122 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง รหัสหลักสูตร SESMK-C02 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
123 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal รหัสหลักสูตร SESMK-C02 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
124 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performmance Agreement: PA) รหัสหลักสูตร SESMK-C01 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
125 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอรุณี มะทิตะโน ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 อรุณี มะทิตะโน
126 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินอยู่-อยู่ดี 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
127 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ุมมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
128 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
129 14 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
130 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
131 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
132 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
133 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
134 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
135 13 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปราณี นิตยะ
136 12 ก.ย. 64 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA (SESMK-C09) 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
137 12 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางนิจพร จันทรดี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 นิจพร จันทรดี
138 11 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 1 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
139 11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564 รัศมี เทียมแสง
140 11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564 รัศมี เทียมแสง
141 10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
142 10 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
143 10 ก.ย. 64 การวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For all กินดี - อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
144 10 ก.ย. 64 การอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance agreement : PA 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
145 10 ก.ย. 64 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ NP English proficiency Test 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
146 10 ก.ย. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ภาคเรียนที่ 1/2564 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
147 10 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 1/2564 1 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
148 10 ก.ย. 64 รางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
149 10 ก.ย. 64 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2564 นายวีรศักดิ์ จันเสนา 1 2564 วีรศักดิ์ จันเสนา
150 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
151 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
152 9 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 เกศรินทร์ เปการี
153 9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1 2564 ลำใย นามวิชา
154 8 ก.ย. 64 ผลการพัฒนาตนเอง 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
155 8 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 3 1 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
156 8 ก.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 2564 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
157 7 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
158 7 ก.ย. 64 รายงานมาตรฐานที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
159 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 3.6 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
160 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.4 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
161 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
162 26 ส.ค. 64 อบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ SESMK-C07 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
163 26 ส.ค. 64 การอบรม SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ SESMK-C06 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
164 21 ส.ค. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR-SESMK-C05 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
165 16 ส.ค. 64 ครูดี ศรี น.พ. 2 2563 พรชัย นามภูษา
166 16 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) 1 2564 พรชัย นามภูษา
167 16 ส.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2564 พรชัย นามภูษา
168 16 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 1 2564 พรชัย นามภูษา
169 16 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1 2564 พรชัย นามภูษา
170 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง (SESMK-C04) 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
171 9 ก.ย. 64 โครงการอบรมออนไลน์ Good food for all กินดี อยู่ดี ครั้งที่ 2 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
172 26 ส.ค. 64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม SESMK-C03 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
173 9 มิ.ย. 64 การประเมินกลั่นกรองผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (วฐ.2) 2 2562 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
174 9 มิ.ย. 64 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference บูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1 2564 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
175 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
176 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
177 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
178 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
179 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
180 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564 นิศารัตน์ พวงเกตุ
181 31 มี.ค. 64 Buddy teacher โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
182 31 มี.ค. 64 Model teacher โครงการพัฒนาชุมชนแก่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
183 31 มี.ค. 64 เกีบรติบัตรโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
184 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
185 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563
186 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
187 30 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
188 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
189 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
190 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
191 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
192 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
193 30 มี.ค. 64 SAR ภาคเรียนที่ 2 /63 ครูอรุณี มะทิตะโน 2 2563 อรุณี มะทิตะโน
194 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุธาสินี บุญมา
195 30 มี.ค. 64 กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
196 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
197 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
198 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
199 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
200 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. 2 2563 ศิริภร วาลมูลตรี
201 30 มี.ค. 64 รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
202 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563 ศิริภร วาลมูลตรี
203 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 1 2563 รัชนี เปาะศิริ
204 30 มี.ค. 64 ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher รหัส63026 จำนวน 20 ชั่วโมง 2 2563 ปราณี นิตยะ
205 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
206 30 มี.ค. 64 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2562 รัชนี เปาะศิริ
207 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563 ศิริภร วาลมูลตรี
208 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 2 2563 สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
209 30 มี.ค. 64 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูเเละบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563 ปราณี นิตยะ
210 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ 1 2562 รัชนี เปาะศิริ
211 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher 2 2563 จรรยา มาตย์งามเมือง
212 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
213 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร ผ่านการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง Covid 1 2563 นิรันดร์ อันทอง
214 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร ได้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 2561 นิรันดร์ อันทอง
215 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC ด้านการจัดการเรียนรู้ ช่วงโควิด 2 2564 นิรันดร์ อันทอง
216 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม ครอสเวิร์ด ม.ต้น ระดับเหริญเงิน งานศิลปหัตถกรรม ปี 2561 1 2561 นิรันดร์ อันทอง
217 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
218 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร อบรม English boot camp ครู ระดับเขต 2 2563 นิรันดร์ อันทอง
219 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
220 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต/จังหวัด 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
221 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
222 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 1 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
223 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563
224 27 มี.ค. 64 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ 2 2561 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
225 26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
226 26 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
227 26 มี.ค. 64 การประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการครู สควค. 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
228 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
229 23 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายกิตติกุล แก้วกาหลง 2 2563 กิตติกุล แก้วกาหลง
230 23 มี.ค. 64 นำเสนอ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ ปรจำปีการศึกษา 2563 2 2563 พวงทอง ภูตาเลิศ
231 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
232 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
233 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
234 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงาน-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563 บริพัฒน์ ศิริเลิศ
235 23 มี.ค. 64 นำเสนอ ผลการปฏิบัติงาน นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์ ปรจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ชนากานต์ ต่อพันธ์
236 23 มี.ค. 64 SAR-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563 บริพัฒน์ ศิริเลิศ
237 23 มี.ค. 64 SAR 63 ครูนิจพร จันทรดี 2 2563 นิจพร จันทรดี
238 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 2 2563 นิศารัตน์ พวงเกตุ
239 23 มี.ค. 64 SARเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
240 23 มี.ค. 64 SAR คุณครูคำไพ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
241 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
242 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2563 นางสาวชาริยา แสนขอมดำ 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
243 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูวรรณวิภา บัวละคร 2 2563 วรรณวิภา บัวละคร
244 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
245 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 แสงเดือน โยมไธสง
246 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานนุชรินทร์ 2.63 2 2563 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
247 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
248 23 มี.ค. 64 ิรายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 ลดารัตน์ แพร่เมือง
249 23 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงาน(SAR)ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563 เกรียงไกร บุญตาแสง
250 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563
251 23 มี.ค. 64 นำเสนอนางอรุณี มะทิตะโน 2 2563 อรุณี มะทิตะโน
252 23 มี.ค. 64 โครงงานคุณธรรม 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
253 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม 2 ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563 เกรียงไกร บุญตาแสง
254 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 นิภาพร เทียบพิมพ์
255 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานในปี2563 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
256 23 มี.ค. 64 SAR-รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2-2563 2 2563 วิสุณีย์ ทศราช
257 23 มี.ค. 64 SAR_รายงานผลการประเมินตนเองของครูประจักษ์ 2 2563
258 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินผลตนเอง 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
259 23 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองนางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
260 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
261 23 มี.ค. 64 SAR นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
262 23 มี.ค. 64 นำเสนอการปฏิบัติงาน 2 2563 สาคร แสนยากุล
263 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สาคร แสนยากุล
264 23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
265 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานประเมินปฎิบัติงาน นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
266 23 มี.ค. 64 SARครูพยอม 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
267 23 มี.ค. 64 SAR-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
268 23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
269 23 มี.ค. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
270 23 มี.ค. 64 นำเสนองานไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
271 23 มี.ค. 64 งานนำเสนอ-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
272 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
273 23 มี.ค. 64 SAR-นายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
274 23 มี.ค. 64 SAR จักราวุธ 2 2563 จักราวุธ สาตารม
275 23 มี.ค. 64 นำเสนองานนายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
276 23 มี.ค. 64 นำเสนองานระเบียบวินัย ผช.จักราวุธ 2 2563 จักราวุธ สาตารม
277 23 มี.ค. 64 SAR นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
278 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
279 23 มี.ค. 64 รายงานสรุป PLC ภาคเรียนที่ 1/2563 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
280 23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
281 23 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC: Model Teacher 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
282 23 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC:Buddy Teacher 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
283 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอคุณครูอุษณารมณ์ บุญตาแสง ภาคเรียนที่ 2 /2563 2 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
284 22 มี.ค. 64 นำเสนอ Ptt นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
285 22 มี.ค. 64 นำเสนอ SAR นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
286 22 มี.ค. 64 นำเสนอกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
287 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
288 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน sar ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
289 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
290 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
291 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2-2563 วิสุณีย์ ทศราช 2 2563 วิสุณีย์ ทศราช
292 22 มี.ค. 64 SAR 2/2563 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
293 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอผลการปฏิบบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
294 22 มี.ค. 64 รายงงานผลการปฏิบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
295 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางอุทัยรัตน์ นามพลแสน 2 2563
296 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ศิริภร วาลมูลตรี 2 2563 ศิริภร วาลมูลตรี
297 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ศศิธร พาบุ
298 23 มี.ค. 64 นำเสนอ ppt ของนายวีรศักดิ์ จันเสนา 2 2563 วีรศักดิ์ จันเสนา
299 22 มี.ค. 64 นำเสนองานนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ 2 2563 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
300 22 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
301 22 มี.ค. 64 แก้นำเสนอผลงาน SAR ครูจักรพงษ์ แทบทาม 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
302 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 2/2563 2 2563
303 22 มี.ค. 64 2563-2 SAR นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
304 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูจักรพงษ์Powerpoint oibok 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
305 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
306 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
307 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
308 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
309 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน powerpoint 0ibok 2 2563 จริยา มีโชค
310 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR จริยา 2 2563 จริยา มีโชค
311 22 มี.ค. 64 นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
312 22 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
313 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2563 เทอม 2 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
314 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
315 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
316 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
317 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูรัตนา สุทธิธรรม 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
318 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2/2563 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
319 22 มี.ค. 64 รายงาน sar นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
320 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
321 22 มี.ค. 64 นำเสนอ PPT ศตวรรษ สัตถาผล 2 2563 ศตวรรษ สัตถาผล
322 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR ศตวรรษ สัตถาผล 2 2563 ศตวรรษ สัตถาผล
323 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (งานเอกสาร) 2 2563 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต
324 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (นำเสนองาน) 2 2563 ศุกภลักษณ์ พุดตาเต
325 22 มี.ค. 64 sar ครูสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 2 2563 สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
326 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสิรินทรา มาศวรรณา 2 2563
327 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2 2563 สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
328 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2563 สฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
329 22 มี.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
330 22 มี.ค. 64 SAR ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563 รัศมี เทียมแสง
331 22 มี.ค. 64 เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงาน กัญญ์ณพัชญ์ 2 2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
332 22 มี.ค. 64 SAR นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
333 22 มี.ค. 64 นำเสนองานพิศุทธิ์ ลงคำ 2 2563 พิศุทธิ์ ลงคำ
334 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
335 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
336 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ปฏิภาณ ปะติเก
337 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
338 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
339 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่2/2563 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
340 22 มี.ค. 64 บอร์ดนำเสนอผลงานรองไผ่ล้อม บุษมงคล 2-2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
341 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
342 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
343 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
344 22 มี.ค. 64 นำเสนองานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนปกติ) นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
345 22 มี.ค. 64 นำเสนองานอริญชยา ยันต์รัมย์ 2 2563 อริญชยา ยันต์รัมย์
346 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563 รัศมี เทียมแสง
347 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARอริญชยา ยันต์รัมย์ 2 2563 อริญชยา ยันต์รัมย์
348 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน Powerpoint วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
349 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
350 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 แสงเดือน โยมไธสง
351 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 2 2563 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
352 22 มี.ค. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 2 2563 จาฬุพรรณ เค้าคำ
353 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน นางดวงเพ็ญ อินธิแสน 2 2563 ดวงเพ็ญ อันธิแสน
354 22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
355 22 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย บัวหอม 2 2563 ธวัชชัย บัวหอม
356 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ลดารัตน์ แพร่เมือง
357 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
358 22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
359 22 มี.ค. 64 นำเสนอ ธวัชชัย บัวหอม 2 2563 ธวัชชัย บัวหอม
360 22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
361 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
362 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563 ชัดชนพ คุณโกทา
363 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ ทองดวง 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
364 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 นิภาพร เทียบพิมพ์
365 22 มี.ค. 64 SAR ครูนิรันดร์ ปี63 ภาคเรียน ที่ 2 2 2563 นิรันดร์ อันทอง
366 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563 ชัดชนพ คุณโกทา
367 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงาน นิจพร จันทรดี 2 2563 นิจพร จันทรดี
368 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
369 22 มี.ค. 64 พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 2 2563 พิชญ์สิรี พิไลวงศ์
370 22 มี.ค. 64 Powerpoint ผลการปฎิบัติงาน ครูนิรันดร์ เทอม2 ปี 63 2 2563 นิรันดร์ อันทอง
371 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานของนางประภัสสร ปะวะโท 2 2563 ประภัสสร ปะวะโท
372 22 มี.ค. 64 นางจรุพรรณ ขุนหาร 2 2563 จรุพรรณ ขุนหาร
373 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
374 22 มี.ค. 64 PPT ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 2-2563 2 2563
375 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
376 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางสาวพยอม ภูหัวไร่ 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
377 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 สุรางค์ ประทุมเมศ
378 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 2 2563
379 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 กุสุมา โรจนกร
380 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูเอกสิทธิ์ แดงนา 2 2563 เอกสิทธิ์ แดงนา
381 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง 2 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง
382 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง 2 2564 จรรยา มาตย์งามเมือง
383 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
384 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวสุลัดดา อะเวลา 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
385 22 มี.ค. 64 นางสาวปราณี นิตยะ 2 2563 ปราณี นิตยะ
386 22 มี.ค. 64 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 2 2563 ศศิธร พาบุ
387 22 มี.ค. 64 นำเสนองานวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
388 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
389 22 มี.ค. 64 นำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
390 22 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
391 22 มี.ค. 64 นำเสนอ นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563 วรงค์พร จันทะสาร
392 22 มี.ค. 64 SAR นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563 วรงค์พร จันทะสาร
393 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2 2563 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
394 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน จิราวรรณ ภูวนารถ 2 2563
395 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน มนทกานต์ คำยา 2 2563 มนทกานต์ คำยา
396 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
397 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
398 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
399 22 มี.ค. 64 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ภวนันท์ชัย 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
400 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
401 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
402 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
403 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
404 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
405 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
406 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
407 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
408 22 มี.ค. 64 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน