เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 12 ก.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
2 14 มิ.ย. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
3 29 พ.ค. 66 ใบรับรอง หลักสูตรสร้างผู้เรียนฐานสมรรถนะอย่างมีความสุข 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
4 25 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "รู้เท่าทันวิธีการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคม หรือ Social Engineer" 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
5 20 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อครู Bussiness Model Canvas for Teacher" 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
6 9 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การค้นหาตัวตนและสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีความสุข" 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
7 3 พ.ค. 66 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ChatGPT กับการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา" 1 2566 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
8 2 เม.ย. 66 SAR 2/2565 2 2565
9 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
10 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
11 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
12 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.ุ6 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
13 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
14 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
15 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
16 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
17 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
18 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
19 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
20 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
21 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
22 29 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "นวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
23 29 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอ Tracker ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
24 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2147483647
25 17 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
26 17 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "ถอดบทเรียน 1 ปี วPA ทำอย่างไรดีในปีที่ 2 เพื่อคงวิทยฐานะ, เลื่อนเงินเดือน, ขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
27 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
28 15 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การศึกษาฐานสมรรถนะ" 2 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
29 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
30 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การสร้างสื่อการสอน AR สื่อการสอน 360 องศา ในยุค Metaverse" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
31 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "สร้าง SAFE ZONE ปรับแนวคิด เพื่อส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียน" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
32 4 ต.ค. 65 หลักสูตรอบรม "สร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี AR VR Metaverse" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
33 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
34 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
35 4 ต.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "BRUSH UP English ตามกรอบ CEFR ด้วยบทเรียนดิจิทัลเพื่อพิชิต ENGLISH CEFR สำหรับ ว. PA" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
36 30 ก.ย. 65 คู่มือ learning loss 1 2565 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
37 30 ก.ย. 65 คู่มือ active learning 1 2565 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
38 30 ก.ย. 65 รายงานประเด็นท้าทาย นายศุฑาวัฒน์ ปีงบประมาณ 2565 1 2565 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
39 30 ก.ย. 65 PA 2 นายศุฑาวัฒน์ ปีงบประมาณ 2565 1 2565 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
40 30 ก.ย. 65 PA 1 นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ปีงบประมาณ 2565 1 2565 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
41 27 ก.ย. 65 รายงาน PA ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ปี 2565 1 2565 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
42 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เพื่อการจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
43 15 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การพัฒนา Soft Skills ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
44 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2566
45 6 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "Future Trend for Education" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
46 6 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ตาม ว.23/2564 และการเตรียมเอกสารในการประเมิน PA (ว9/2564)" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
47 31 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
48 31 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "เทคนิคการนําเสนองานด้วยการ Pitching Presentation" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
49 1 ก.ย. 65 วุฒิบัตร การอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการจัดการเรียนรู้ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
50 23 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การใช้แพลตฟอร์ม dbook เพื่อจัดการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
51 1 ก.ย. 65 [ใบรับรอง] ? อบรมออนไลน์หลักสูตร "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ด้วย Liveworksheets" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
52 15 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรการอบรม "กลยุทธ์ในการสร้างการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
53 10 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม " นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ?ครูมีความสุข นักเรียนสนุกได้ความรู้? " 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
54 10 ส.ค. 65 ใบรับรอง หลักสูตรอบรม "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากห้องเรียน Online กลับสู่ On-site" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
55 1 ส.ค. 65 [ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "การประยุกต์ใช้ 3D/VR และสื่อดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม dbook เพื่อการสอน การจัดการเรียนรู้" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
56 1 ส.ค. 65 ใบรับรอง] หลักสูตรอบรม "PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานศึกษาที่ผู้สอนต้องรู้ ! ถ้าไม่อยากเสี่ยงคุก" 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
57 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
58 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
59 22 มิ.ย. 65 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตร ARIT Talk 5 : การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
60 15 พ.ค. 65 เกียรติบัตร โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ 1 2565 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
61 25 เม.ย. 65 อบรม โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคทางการศึกษา 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
62 25 เม.ย. 65 ครูผู้ประสานงานนำนักเรียนเข้าร่วม เทศการภาพยนต์วิทยายาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17 2 2564 สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
63 23 เม.ย. 65 sar 2 2564 กานต์มณี บุญมี
64 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
65 3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2564 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
66 2 เม.ย. 65 เบอร์โทรศัพท์บุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ล่าสุด 1 2565 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
67 2 เม.ย. 65 SAR ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
68 31 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
69 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 นิจพร จันทรดี
70 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เกศรินทร์ เปการี
71 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 วิมล พัฒนเพ็ญ
72 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เพียร ประจันศรี
73 31 มี.ค. 65 SAR ประจำปีการศึกษา 2564 2 2564 เพียร ประจันศรี
74 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2 2564 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
75 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 2 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
76 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 2564 คำไพ จะโนรัตน์
77 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
78 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
79 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
80 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
81 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
82 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
83 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
84 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
85 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
86 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
87 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
88 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
89 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
90 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
91 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
92 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
93 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
94 30 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
95 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
96 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
97 30 มี.ค. 65 ผลการพัฒนาตนเอง sar 2564 2 2564 จักรพงษ์ แทบทาม
98 29 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยะฐานะ) รอบประเมินครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565) 2 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
99 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ลำใย นามวิชา
100 28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุลัดดา อะเวลา
101 28 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2 2564 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
102 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2 2564 ปราณี นิตยะ
103 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564 แสงเดือน โยมไธสง
104 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 2 2564
105 25 มี.ค. 65 เกีรติบัตรโครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) 2 2564
106 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 2 2564
107 25 มี.ค. 65 โล่รางวัลรองผู้อำนยการสถานศึกษาดีเด่น 2 2564
108 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 1 2564
109 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
110 25 มี.ค. 65 นำเสนอ SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
111 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2564 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2564
112 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
113 25 มี.ค. 65 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา 2 2564 นิรพร จันทรเสนา
114 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
115 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564
116 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
117 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประกวดทักษะทางภาษาไทย 2 2564
118 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ 1 2564
119 24 มี.ค. 65 รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564 2 2564
120 24 มี.ค. 65 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2 2564
121 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
122 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
123 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร การนิเทศภายใน "Nachuak Model" 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
124 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ ฯ 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
125 24 มี.ค. 65 แบบบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม / นวัตกรรม และเผยแพร่ (PLC-06) 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
126 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
127 24 มี.ค. 65 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
128 24 มี.ค. 65 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
129 24 มี.ค. 65 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
130 24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 2 2564 ไผ่ล้อม บุษมงคล
131 24 มี.ค. 65 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2565 2 2564 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
132 24 มี.ค. 65 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2564 2 2564 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
133 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
134 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
135 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
136 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564
137 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
138 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564
139 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564
140 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564
141 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564
142 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564
143 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564
144 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564
145 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564
146 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564
147 4 พ.ย 64 เกียรติบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
148 14 ต.ค. 64 รายงานผลการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
149 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
150 14 ต.ค. 64 รายงานการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
151 29 ก.ย. 64 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ SESMK-C11 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
152 22 ม.ค. 65 งานนำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 1 2564
153 19 ก.ย. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ SESMK-C10 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
154 17 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
155 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
156 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
157 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ "NP English Proficiency Test" 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
158 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Learning Platform Online หลักสูตรการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแบบมืออาชีพ 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
159 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR รหัสหลักสูตร SESMK-C05 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
160 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง รหัสหลักสูตร SESMK-C02 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
161 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal รหัสหลักสูตร SESMK-C02 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
162 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performmance Agreement: PA) รหัสหลักสูตร SESMK-C01 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
163 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอรุณี มะทิตะโน ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564
164 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินอยู่-อยู่ดี 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
165 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ุมมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
166 15 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference 1 2564 ปัทมาภรณ์ บุดสี
167 14 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
168 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
169 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
170 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
171 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
172 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
173 13 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปราณี นิตยะ
174 12 ก.ย. 64 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA (SESMK-C09) 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
175 12 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางนิจพร จันทรดี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 นิจพร จันทรดี
176 11 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 1 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
177 11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
178 11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
179 10 ก.ย. 64 SARครูพยอม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
180 10 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรม 1 2564 พยอม ภูหัวไร่
181 10 ก.ย. 64 การวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For all กินดี - อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
182 10 ก.ย. 64 การอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance agreement : PA 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
183 10 ก.ย. 64 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ NP English proficiency Test 1 2564 ไพบูลย์ ลือทองจักร
184 10 ก.ย. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ภาคเรียนที่ 1/2564 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
185 10 ก.ย. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 1/2564 1 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
186 10 ก.ย. 64 รางวัลชมเชย ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 2564 ชาริยา แสนขอมดำ
187 10 ก.ย. 64 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2564 นายวีรศักดิ์ จันเสนา 1 2564 วีรศักดิ์ จันเสนา
188 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
189 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
190 9 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 เกศรินทร์ เปการี
191 9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1 2564 ลำใย นามวิชา
192 8 ก.ย. 64 ผลการพัฒนาตนเอง 1 2564 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
193 8 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 3 1 2564 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
194 8 ก.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 2564 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
195 7 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
196 7 ก.ย. 64 รายงานมาตรฐานที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
197 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 3.6 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
198 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.4 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
199 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
200 26 ส.ค. 64 อบรมการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ SESMK-C07 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
201 26 ส.ค. 64 การอบรม SESMK Coding Webinar: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ SESMK-C06 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
202 21 ส.ค. 64 อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR-SESMK-C05 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
203 16 ส.ค. 64 ครูดี ศรี น.พ. 2 2563 พรชัย นามภูษา
204 16 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) 1 2564 พรชัย นามภูษา
205 16 ส.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2564 พรชัย นามภูษา
206 16 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 1 2564 พรชัย นามภูษา
207 16 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1 2564 พรชัย นามภูษา
208 15 ส.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง (SESMK-C04) 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
209 9 ก.ย. 64 โครงการอบรมออนไลน์ Good food for all กินดี อยู่ดี ครั้งที่ 2 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
210 26 ส.ค. 64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม SESMK-C03 1 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
211 9 มิ.ย. 64 การประเมินกลั่นกรองผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (วฐ.2) 2 2562 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
212 9 มิ.ย. 64 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference บูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 1 2564 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
213 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
214 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564
215 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564
216 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564
217 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564
218 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564
219 31 มี.ค. 64 Buddy teacher โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
220 31 มี.ค. 64 Model teacher โครงการพัฒนาชุมชนแก่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
221 31 มี.ค. 64 เกีบรติบัตรโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
222 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
223 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563
224 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
225 30 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
226 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
227 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
228 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
229 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
230 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
231 30 มี.ค. 64 SAR ภาคเรียนที่ 2 /63 ครูอรุณี มะทิตะโน 2 2563
232 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 สุธาสินี บุญมา
233 30 มี.ค. 64 กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
234 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
235 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2563
236 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
237 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher 2 2563
238 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. 2 2563
239 30 มี.ค. 64 รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 2 2564 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
240 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563
241 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 1 2563 รัชนี เปาะศิริ
242 30 มี.ค. 64 ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher รหัส63026 จำนวน 20 ชั่วโมง 2 2563 ปราณี นิตยะ
243 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
244 30 มี.ค. 64 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2562 รัชนี เปาะศิริ
245 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563
246 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 2 2563
247 30 มี.ค. 64 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูเเละบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563 ปราณี นิตยะ
248 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ 1 2562 รัชนี เปาะศิริ
249 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher 2 2563
250 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
251 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
252 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
253 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขต/จังหวัด 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
254 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค 2 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
255 30 มี.ค. 64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 1 2562 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
256 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563
257 27 มี.ค. 64 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ 2 2561 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
258 26 มี.ค. 64 เอกสารรายงานการดำเนินงานการประเมินรางวัลคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2563
259 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2565
260 26 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
261 26 มี.ค. 64 การประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการครู สควค. 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
262 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
263 23 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายกิตติกุล แก้วกาหลง 2 2563 กิตติกุล แก้วกาหลง
264 23 มี.ค. 64 นำเสนอ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ ปรจำปีการศึกษา 2563 2 2563 พวงทอง ภูตาเลิศ
265 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน263 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
266 23 มี.ค. 64 sar 2 2563 กิตติศักดิ์ สุมนนอก
267 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
268 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงาน-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
269 23 มี.ค. 64 นำเสนอ ผลการปฏิบัติงาน นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์ ปรจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ชนากานต์ ต่อพันธ์
270 23 มี.ค. 64 SAR-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
271 23 มี.ค. 64 SAR 63 ครูนิจพร จันทรดี 2 2563 นิจพร จันทรดี
272 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 2 2563
273 23 มี.ค. 64 SARเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
274 23 มี.ค. 64 SAR คุณครูคำไพ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
275 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
276 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2563 นางสาวชาริยา แสนขอมดำ 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
277 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูวรรณวิภา บัวละคร 2 2563 วรรณวิภา บัวละคร
278 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
279 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 แสงเดือน โยมไธสง
280 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานนุชรินทร์ 2.63 2 2563 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
281 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
282 23 มี.ค. 64 ิรายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 ลดารัตน์ แพร่เมือง
283 23 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงาน(SAR)ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563
284 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563
285 23 มี.ค. 64 นำเสนอนางอรุณี มะทิตะโน 2 2563
286 23 มี.ค. 64 โครงงานคุณธรรม 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
287 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม 2 ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563
288 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 นิภาพร เทียบพิมพ์
289 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานในปี2563 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
290 23 มี.ค. 64 SAR_รายงานผลการประเมินตนเองของครูประจักษ์ 2 2563
291 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินผลตนเอง 2 2563 ภัทรพล ไปเจอะ
292 23 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองนางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
293 23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2 2563 แพรทอง ผาสุขเลิศ
294 23 มี.ค. 64 SAR นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
295 23 มี.ค. 64 นำเสนอการปฏิบัติงาน 2 2563 สาคร แสนยากุล
296 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สาคร แสนยากุล
297 23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
298 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานประเมินปฎิบัติงาน นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
299 23 มี.ค. 64 SARครูพยอม 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
300 23 มี.ค. 64 SAR-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
301 23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2 2563 ลำใย นามวิชา
302 23 มี.ค. 64 SAR นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
303 23 มี.ค. 64 นำเสนองานไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
304 23 มี.ค. 64 งานนำเสนอ-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
305 23 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
306 23 มี.ค. 64 SAR-นายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
307 23 มี.ค. 64 SAR จักราวุธ 2 2563
308 23 มี.ค. 64 นำเสนองานนายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
309 23 มี.ค. 64 นำเสนองานระเบียบวินัย ผช.จักราวุธ 2 2563
310 23 มี.ค. 64 SAR นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
311 23 มี.ค. 64 SAR ผลการปฏิบัติงาน ธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
312 23 มี.ค. 64 รายงานสรุป PLC ภาคเรียนที่ 1/2563 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
313 23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
314 23 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC: Model Teacher 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
315 23 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC:Buddy Teacher 1 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
316 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอคุณครูอุษณารมณ์ บุญตาแสง ภาคเรียนที่ 2 /2563 2 2563 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
317 22 มี.ค. 64 นำเสนอ Ptt นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
318 22 มี.ค. 64 นำเสนอ SAR นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
319 22 มี.ค. 64 นำเสนอกลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
320 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
321 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน sar ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา 2 2563 ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
322 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
323 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
324 22 มี.ค. 64 SAR 2/2563 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
325 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอผลการปฏิบบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
326 22 มี.ค. 64 รายงงานผลการปฏิบัติงาน 2 2563 จุรีรัตน์ เทียงคำ
327 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางอุทัยรัตน์ นามพลแสน 2 2563
328 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ศศิธร พาบุ
329 23 มี.ค. 64 นำเสนอ ppt ของนายวีรศักดิ์ จันเสนา 2 2563 วีรศักดิ์ จันเสนา
330 22 มี.ค. 64 นำเสนองานนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์ 2 2563 นุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
331 22 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
332 22 มี.ค. 64 แก้นำเสนอผลงาน SAR ครูจักรพงษ์ แทบทาม 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
333 22 มี.ค. 64 SAR นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 2/2563 2 2563
334 22 มี.ค. 64 2563-2 SAR นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
335 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูจักรพงษ์Powerpoint oibok 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
336 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
337 23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
338 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
339 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
340 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน powerpoint 0ibok 2 2563
341 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR จริยา 2 2563
342 22 มี.ค. 64 นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
343 22 มี.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
344 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2563 เทอม 2 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
345 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
346 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานครูธรรมภรณ์ ปักกาเร 2 2563 ธรรมภรณ์ ปักกาเร
347 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
348 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูรัตนา สุทธิธรรม 2 2563 รัตนา สุทธิธรรม
349 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2/2563 2 2563 ชาริยา แสนขอมดำ
350 22 มี.ค. 64 รายงาน sar นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
351 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางนิจภารัตน์ คอนหาว 2 2563 นิจภารัตน์ คอนหาว
352 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (งานเอกสาร) 2 2563
353 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (นำเสนองาน) 2 2563
354 22 มี.ค. 64 sar ครูสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย 2 2563
355 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสิรินทรา มาศวรรณา 2 2563
356 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2 2563
357 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2563
358 22 มี.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
359 22 มี.ค. 64 SAR ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563
360 22 มี.ค. 64 เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงาน กัญญ์ณพัชญ์ 2 2563 กัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
361 22 มี.ค. 64 SAR นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
362 22 มี.ค. 64 นำเสนองานพิศุทธิ์ ลงคำ 2 2563 พิศุทธิ์ ลงคำ
363 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
364 22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARสุธาสินี บุญมา 2 2563 สุธาสินี บุญมา
365 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ปฏิภาณ ปะติเก
366 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
367 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
368 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่2/2563 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
369 22 มี.ค. 64 บอร์ดนำเสนอผลงานรองไผ่ล้อม บุษมงคล 2-2563 2 2563 ไผ่ล้อม บุษมงคล
370 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
371 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
372 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
373 22 มี.ค. 64 นำเสนองานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนปกติ) นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 2 2563 สุทธิพงษ์ บรรยงค์
374 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูรัศมี เทียมแสง 2 2563
375 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน Powerpoint วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
376 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน วิมล พัฒนเพ็ญ 2 2563 วิมล พัฒนเพ็ญ
377 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 แสงเดือน โยมไธสง
378 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 2 2563 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
379 22 มี.ค. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 2 2563 จาฬุพรรณ เค้าคำ
380 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน นางดวงเพ็ญ อินธิแสน 2 2563 ดวงเพ็ญ อันธิแสน
381 22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
382 22 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย บัวหอม 2 2563
383 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ลดารัตน์ แพร่เมือง
384 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
385 22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
386 22 มี.ค. 64 นำเสนอ ธวัชชัย บัวหอม 2 2563
387 22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
388 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
389 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563
390 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ ทองดวง 2 2563 จันทร์เพ็ญ ทองดวง
391 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 นิภาพร เทียบพิมพ์
392 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563
393 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงาน นิจพร จันทรดี 2 2563 นิจพร จันทรดี
394 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
395 22 มี.ค. 64 พิชญ์สิรี พิไลวงศ์ 2 2563 พิชญ์สิรี พิไลวงศ์
396 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานของนางประภัสสร ปะวะโท 2 2563 ประภัสสร ปะวะโท
397 22 มี.ค. 64 นางจรุพรรณ ขุนหาร 2 2563 จรุพรรณ ขุนหาร
398 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
399 22 มี.ค. 64 PPT ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 2-2563 2 2563
400 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 จักฤษณ์ นามภักดี
401 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานนางสาวพยอม ภูหัวไร่ 2 2563 พยอม ภูหัวไร่
402 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 สุรางค์ ประทุมเมศ
403 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 2 2563
404 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563
405 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูเอกสิทธิ์ แดงนา 2 2563 เอกสิทธิ์ แดงนา
406 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
407 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวสุลัดดา อะเวลา 2 2563 สุลัดดา อะเวลา
408 22 มี.ค. 64 นางสาวปราณี นิตยะ 2 2563 ปราณี นิตยะ
409 22 มี.ค. 64 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 2 2563 ศศิธร พาบุ
410 22 มี.ค. 64 นำเสนองานวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
411 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
412 22 มี.ค. 64 นำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2 2563 วชิรภรณ์ เทียบเพชร์
413 22 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
414 22 มี.ค. 64 นำเสนอ นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563
415 22 มี.ค. 64 SAR นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563
416 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2 2563 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
417 22 มี.ค. 64 นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน จิราวรรณ ภูวนารถ 2 2563
418 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน มนทกานต์ คำยา 2 2563 มนทกานต์ คำยา
419 22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
420 22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2 2563 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
421 23 มี.ค. 64 PPTX นำเสนอ นายธนูศิลป์ แสนมาโนช 2 2563 ธนูศิลป์ แสนมาโนช
422 22 มี.ค. 64 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ภวนันท์ชัย 2 2563 ภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
423 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
424 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
425 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
426 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 2563 ศุฑาวัฒน์ ไชยสา
427 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
428 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
429 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
430 22 มี.ค. 64 นำเสนองานมนิดา บุญยัสสะ 2 2563 มนิดา บุญยัสสะ
431 22 มี.ค. 64 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2 2563 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน