ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ปี2551

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2/2563
23 มี.ค. 64 SARเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร