ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 2 4
ข้าราชการครู 26 55 81
พนักงานราชการ 1 5 6
อัตราจ้าง 3 8 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 6
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 31 67 98
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 36 74 110
รวมทั้งหมด 36 74 110