ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 4 5
ข้าราชการครู 29 60 89
พนักงานราชการ 1 5 6
อัตราจ้าง 3 8 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 5 9
รวมเฉพาะครูผู้สอน 33 70 103
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 40 81 121
รวมทั้งหมด 44 86 130