ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 4 6
ข้าราชการครู 29 60 89
พนักงานราชการ 1 5 6
อัตราจ้าง 3 8 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 34 72 106
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 41 81 122
รวมทั้งหมด 41 81 122