ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์