ปรัชญา/คติพจน์

วิชชา จรณ สมฺปนฺโน
(ความรู้ควบคู่ คุณธรรม)