วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วม ภายใน ปี 2563

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 3. พัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

 5.  พัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครื่อข่าย   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทสถานศึกษากำหนดชัดเจน

 5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 6. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

 8. ครู ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 9. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

กลยุทธ์โรงเรียน

          1. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
          2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
          3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
          4.  สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          5.  ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา