ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุลัดดา อะเวลา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวสุลัดดา อะเวลา 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR 2/2563
28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2/2564
31 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร