เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 2 เม.ย. 66 SAR 2/2565 2 2565
2 23 เม.ย. 65 sar 2 2564 กานต์มณี บุญมี
3 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2 2564 ปราณี นิตยะ
4 25 มี.ค. 65 นำเสนอ SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
5 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR 2 2564 กาญจนา พิมพ์แสง
6 13 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปราณี นิตยะ
7 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
8 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ศศิธร พาบุ
9 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
10 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
11 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (งานเอกสาร) 2 2563
12 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (นำเสนองาน) 2 2563
13 22 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงานของนางประภัสสร ปะวะโท 2 2563 ประภัสสร ปะวะโท
14 22 มี.ค. 64 นางจรุพรรณ ขุนหาร 2 2563 จรุพรรณ ขุนหาร
15 22 มี.ค. 64 นางสาวปราณี นิตยะ 2 2563 ปราณี นิตยะ
16 22 มี.ค. 64 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 2 2563 ศศิธร พาบุ