เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 มี.ค. 64 SARเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
2 22 มี.ค. 64 นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา 2 2563 เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
3 22 มี.ค. 64 นำเสนองานพิศุทธิ์ ลงคำ 2 2563 พิศุทธิ์ ลงคำ
4 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ 2 2563 สำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
5 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูเอกสิทธิ์ แดงนา 2 2563 เอกสิทธิ์ แดงนา