เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 อริญชยา ยันต์รัมย์
2 25 มี.ค. 65 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา 2 2564 นิรพร จันทรเสนา
3 8 ก.ย. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 2564 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์
4 23 มี.ค. 64 SAR นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
5 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานประเมินปฎิบัติงาน นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
6 23 มี.ค. 64 SAR-นายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
7 23 มี.ค. 64 นำเสนองานนายเจริญ ปินะถา 2 2563 เจริญ ปินะถา
8 22 มี.ค. 64 นำเสนอ Ptt นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
9 22 มี.ค. 64 นำเสนอ SAR นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม 2 2563
10 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ปฏิภาณ ปะติเก