เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 นิจพร จันทรดี
2 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 2 2564
3 25 มี.ค. 65 เกีรติบัตรโครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) 2 2564
4 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 2 2564
5 25 มี.ค. 65 โล่รางวัลรองผู้อำนยการสถานศึกษาดีเด่น 2 2564
6 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 1 2564
7 25 มี.ค. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
8 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา2564 2 2564 มนิดา บุญยัสสะ
9 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
10 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
11 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
12 17 มี.ค. 65 เกียรติบัตร 2 2564
13 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564
14 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564
15 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564
16 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564
17 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564
18 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564
19 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564
20 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564
21 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564
22 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564
23 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564
24 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564
25 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564
26 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564
27 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564