เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 18 ก.ค. 67 รายงานการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 1 2564 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
2 30 มี.ค. 65 ผลการพัฒนาตนเอง sar 2564 2 2564 จักรพงษ์ แทบทาม
3 25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2 2564 ปราณี นิตยะ
4 25 มี.ค. 65 SAR ครูนิรพร จันทรเสนา 2 2564 นิรพร จันทรเสนา
5 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564
6 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประกวดทักษะทางภาษาไทย 2 2564
7 24 มี.ค. 65 เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ 1 2564
8 24 มี.ค. 65 รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564 2 2564
9 24 มี.ค. 65 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2 2564
10 13 ก.ย. 64 รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 ปราณี นิตยะ
11 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2563
12 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher 2 2563
13 30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. 2 2563
14 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563
15 30 มี.ค. 64 ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher รหัส63026 จำนวน 20 ชั่วโมง 2 2563 ปราณี นิตยะ
16 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2 2563
17 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher 2 2563
18 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563
19 23 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายกิตติกุล แก้วกาหลง 2 2563 กิตติกุล แก้วกาหลง
20 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563
21 22 มี.ค. 64 แก้นำเสนอผลงาน SAR ครูจักรพงษ์ แทบทาม 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
22 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูจักรพงษ์Powerpoint oibok 2 2563 จักรพงษ์ แทบทาม
23 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (งานเอกสาร) 2 2563
24 22 มี.ค. 64 SAR ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต (นำเสนองาน) 2 2563
25 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสิรินทรา มาศวรรณา 2 2563
26 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฎบัติงาน ปีการศึกษา 2563 2 2563 ปฏิภาณ ปะติเก
27 22 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
28 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลงานนายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 2 2563 พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
29 22 มี.ค. 64 นางสาวปราณี นิตยะ 2 2563 ปราณี นิตยะ
30 22 มี.ค. 64 นำเสนอ นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563
31 22 มี.ค. 64 SAR นางสาววรงค์พร จันทะสาร 2 2563