เกียรติบัตร /รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 ก.พ. 65 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2564 2 ชาริยา แสนขอมดำ
2 19 ก.พ. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 2
3 19 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564 2
4 15 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2564 2
5 10 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 2
6 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2564 2
7 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 2
8 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2564 2
9 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2564 2
10 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2564 2
11 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 2
12 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2564 2
13 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2564 2
14 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2564 2
15 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2564 2
16 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 2564 2
17 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2564 2
18 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2564 2
19 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564 2
20 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564 1 รัชนี เปาะศิริ
21 15 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) เขต/จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 2564 1 พรชัย นามภูษา
22 14 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 2564 1 พรชัย นามภูษา
23 4 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2564 1 พรชัย นามภูษา
24 29 ก.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขต/จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 1 พรชัย นามภูษา
25 7 เม.ย. 64 ครูดี ศรี น.พ. โรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2563 2 พรชัย นามภูษา
26 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 2563 2
27 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ประเทศ คุรุสภา 2563 1 รัชนี เปาะศิริ
28 21 ก.ย. 63 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2563 2
29 14 ธ.ค. 62 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน ประเทศ สพฐ. 2562 2
30 26 ส.ค. 62 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 2562 2 รัชนี เปาะศิริ
31 23 เม.ย. 62 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 2 ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
32 16 มี.ค. 62 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 1 รัชนี เปาะศิริ
33 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1 2567 1
34 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1 2566 1
35 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1 2147483647 1
36 1 ม.ค. 13 แก้ไขชื่อรายการ 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 2565 1