เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
2 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.8 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
3 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
4 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.ุ6 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
5 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
6 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
7 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
8 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.5 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
9 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
10 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
11 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
12 10 มี.ค. 66 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 2 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
13 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
14 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
15 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
16 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
17 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
18 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
19 7 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
20 7 ก.ย. 64 รายงานมาตรฐานที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
21 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
22 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
23 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
24 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
25 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
26 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563
27 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
28 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
29 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
30 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม