ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางรัตนา สุทธิธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานครูรัตนา สุทธิธรรม 2/2563
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2563 เทอม 2 2/2563
30 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
7 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
7 ก.ย. 64 รายงานมาตรฐานที่ 3 1/2564
7 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เขต/จังหวัด สพม . มหาสารคาม 2/2563
1 ก.พ. 64 แก้ไขชื่อรายการ ภาค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2563