เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงาน-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
2 23 มี.ค. 64 SAR-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
3 23 มี.ค. 64 SAR-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
4 23 มี.ค. 64 นำเสนองานไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
5 23 มี.ค. 64 งานนำเสนอ-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2 2563 ไพบูลย์ ลือทองจักร
6 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
7 22 มี.ค. 64 นำเสนองานวรัทภพ ศรีวรรณะ 2 2563 วรัทภพ ศรีวรรณะ
8 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2 2563 สุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
9 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน มนทกานต์ คำยา 2 2563 มนทกานต์ คำยา