ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพบูลย์ ลือทองจักร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 งานนำเสนอ-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2/2563
23 มี.ค. 64 นำเสนองานไพบูลย์ ลือทองจักร 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR-นายไพบูลย์ ลือทองจักร 2/2563
10 ก.ย. 64 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ NP English proficiency Test 1/2564
10 ก.ย. 64 การอบรมออนไลน์หลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance agreement : PA 1/2564
10 ก.ย. 64 การวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food For all กินดี - อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร