เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 25 มี.ค. 65 SAR. ครูศุกภลักษณ์ พุดตาเต 2 2564
2 15 ก.ย. 64 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
3 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
4 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ปัง 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
5 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Online อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
6 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Norma 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
7 14 ก.ย. 64 เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมครูในการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA) 1 2564 นัฐพล หาญสำโรง
8 11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
9 11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1 2564
10 16 ส.ค. 64 ครูดี ศรี น.พ. 2 2563 พรชัย นามภูษา
11 16 ส.ค. 64 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) 1 2564 พรชัย นามภูษา
12 16 ส.ค. 64 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2564 พรชัย นามภูษา
13 16 ส.ค. 64 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 1 2564 พรชัย นามภูษา
14 16 ส.ค. 64 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 1 2564 พรชัย นามภูษา
15 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
16 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
17 23 มี.ค. 64 รายงานการปฏิบัติงาน(SAR)ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563
18 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม 2 ครูเกรียงไกร บุญตาแสง 2 2563
19 23 มี.ค. 64 นำเสนอการปฏิบัติงาน 2 2563 สาคร แสนยากุล
20 23 มี.ค. 64 SAR 2 2563 สาคร แสนยากุล
21 23 มี.ค. 64 SAR จักราวุธ 2 2563
22 23 มี.ค. 64 นำเสนองานระเบียบวินัย ผช.จักราวุธ 2 2563
23 22 มี.ค. 64 SAR รายงานผลการปฏิบัติงาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา
24 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน powerpoint 0ibok 2 2563
25 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน SAR จริยา 2 2563
26 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563
27 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563
28 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน พรชัย นามภูษา 2 2563 พรชัย นามภูษา