เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 12 ก.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2565 อริญชยา ยันต์รัมย์
2 27 มิ.ย. 67 แก้ไขชื่อรายการ 1 2567
3 2 เม.ย. 66 SAR 2/2565 2 2565
4 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2147483647
5 3 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 2564 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
6 31 มี.ค. 65 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 เกศรินทร์ เปการี
7 31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 2564 วิมล พัฒนเพ็ญ
8 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัตงานภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 2 2564 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
9 31 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 2564 คำไพ จะโนรัตน์
10 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
11 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
12 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
13 30 มี.ค. 65 ภาพอ้างอิงเกี่ยวกับ วPA ส่วนภาคผนวก รอบการประเมิน1ต.ค.64-31มี.ค.65 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
14 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
15 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
16 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
17 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
18 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
19 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
20 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
21 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
22 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
23 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
24 30 มี.ค. 65 certificate 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
25 30 มี.ค. 65 SAR2/64 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
26 30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำคัญ 2 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
27 1 มี.ค. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 2 2564
28 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 2564
29 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2 2564
30 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2 2564
31 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 2564
32 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2564
33 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2564
34 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2 2564
35 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 2564
36 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2564
37 11 ก.ย. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 1 2564 จาฬุพรรณ เค้าคำ
38 10 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 1 2564 รัชนี เปาะศิริ
39 9 ก.ย. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่ 1/64 1 2564 เกศรินทร์ เปการี
40 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม 2 2564
41 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 2564
42 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา 2 2564
43 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2564
44 22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 2564
45 31 มี.ค. 64 เกียรติบัตร 2 2563 กานต์มณี บุญมี
46 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Buddy Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
47 30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตำแหน่งประจำโครงการ: Model Teacher) 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
48 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2563
49 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Model Teacher 2 2563
50 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร PLC 1 2563 รัชนี เปาะศิริ
51 30 มี.ค. 64 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2562 รัชนี เปาะศิริ
52 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรOBEC AWARE ระดับชาติ 1 2562 รัชนี เปาะศิริ
53 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตร โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Buddy Teacher 2 2563
54 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค 2 2563 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
55 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 2 2563
56 8 เม.ย. 66 แก้ไขชื่อรายการ 1 2565
57 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
58 23 มี.ค. 64 PowerPoint(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
59 23 มี.ค. 64 นำเสนอผลงาน-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
60 23 มี.ค. 64 SAR-นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ 2 2563
61 23 มี.ค. 64 SAR คุณครูคำไพ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
62 23 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเองSAR(ครูพัทธนัย) 2 2563 พัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
63 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2 2563
64 23 มี.ค. 64 SAR นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
65 23 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานประเมินปฎิบัติงาน นายณัฐรุจ อาษาพา 2 2563 ณัฐรุจ อาษาพา
66 23 มี.ค. 64 SAR นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
67 23 มี.ค. 64 นำเสนอแนะนำตัวเอง 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
68 23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน2_2563 2 2563 ปิยนาถ ภิบาลจอมมี
69 22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2 2563 กานต์มณี บุญมี
70 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2 2563 กานต์มณี บุญมี
71 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ 2 2563 คำไพ จะโนรัตน์
72 22 มี.ค. 64 นำเสนองานสิรินทรา มาศวรรณา 2 2563
73 22 มี.ค. 64 นำเสนองานพิศุทธิ์ ลงคำ 2 2563 พิศุทธิ์ ลงคำ
74 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
75 22 มี.ค. 64 นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเกศรินทร์ เปการี ภาคเรียนที่2/2563 2 2563 เกศรินทร์ เปการี
76 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2 2563 เกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
77 22 มี.ค. 64 ผลการปฎิบัติงานของนางจาฬุพรรณ เค้าคำ 2 2563 จาฬุพรรณ เค้าคำ
78 22 มี.ค. 64 SAR ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
79 22 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย บัวหอม 2 2563
80 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน 2 2563 พักตร์จิรา ปิดตาทะโน
81 22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง
82 22 มี.ค. 64 นำเสนอ ธวัชชัย บัวหอม 2 2563
83 22 มี.ค. 64 SRA รายงานผลการปฏิบัติงานของนางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
84 22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นางรัชนี เปาะศิริ 2 2563 รัชนี เปาะศิริ
85 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (รายงานผลการฏิบัติงาน (SAR) 2/2563) 2 2563
86 22 มี.ค. 64 นางชัดชนพ คุณโกทา (นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน 2/2563) 2 2563
87 22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2 2563 สุนิสา สวัสดิ์ทอง