ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกานต์มณี บุญมี
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 2/2563
22 มี.ค. 64 ผลงานการปฏิบัติราชการ 2/2563
23 เม.ย. 65 sar 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
3 ก.พ. 64 เกียรติบัตร อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2563