ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววิมล พัฒนเพ็ญ
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน วิมล พัฒนเพ็ญ 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน Powerpoint วิมล พัฒนเพ็ญ 2/2563
30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2/2563
30 มี.ค. 64 โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2/2563
31 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร